Programma 14 juni 2018 | Thema: Samen op reis

Samen een plan maken, leidt tot de beste bestemming. Vooral de rol van architect kan aan dat proces een belangrijke bijdrage leveren. Door het gesprek te begeleiden maar ook door het om te zetten naar een concreet ontwerp waaraan gebouwd kan worden.

Hieronder het programma dat voor de 9e editie is samengesteld. Ook is er weer voldoende gelegenheid om elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen.

De parallelsessies zijn ingedeeld in Expertsessies en Algemene sessies.
Expertsessies (donkerbruin) : presentatie vooral gericht op inhoudelijk deskundigen; biedt inzicht in inhoudelijke, architecturele, metholodigische stand van zaken; minder aandacht voor aanpak en (project)organisatie; meer gericht op inhoud, minder op proces; indien relevant komen er ook technische details aan de orde; voorkennis wordt geacht aanwezig te zijn bij de deelnemers.
Algemene sessies (lichtbruin) : vooral gericht op algemeen publiek; biedt overzicht en stand van zaken; (meer) aandacht voor aanpak en (project)organisatie; meer over proces, minder over inhoud; géén voorkennis van het onderwerp nodig van deelnemers

Alle beschikbare presentaties zijn te downloaden als zip bestand via onderstaande button

De presentaties zijn ook te vinden bij de individuele sprekers in het programma.


Donderdag 14 juni 2018

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
Foyer Bedrijfsschool
Foyer Bedrijfsschool
Bedrijfsschool
Bedrijfsschool
Plenaire openingsessie
09:30 - 10:20
Onno Gabel, Brenno de Winter
09:30 - 10:20
Plenaire sessie
Onno Gabel, IHE Nederland
Brenno de Winter, ICT analist, De Winter Information Solutions

09.30 - 09.45: Opening door Onno Gabel, IHE Nederland
09.45 - 10.20: Plenaire presentatie "Reizen door de jungle van de informatiebeveiliging en privacybescherming" door Brenno de Winter, ICT analist, De Winter Information Solutions

Samen op reis: blijvend borgen van regionale samenwerking
10:50 - 11:35
Marja Snoeijen
10:50 - 11:35
Type sessie: Algemeen
Marja Snoeijen, Programmamanager, BUZZ project regio Eindhoven

Samen op reis: blijvend borgen van regionale samenwerking tussen zorgprofessionals in regio Eindhoven
De vier Zuidoost-Brabantse ziekenhuizen - St. Anna Zorggroep, Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum - samenwerkend onder de naam GUTZ, hebben op basis van een XDS-Cloud oplossing een digitaal netwerk tussen de ziekenhuizen gecreëerd om veilig en snel medische informatie uit te wisselen voor bijvoorbeeld spoed- en oncologische casussen. In deze presentatie wordt toegelicht hoe de regionale samenwerking de regie op instandhouding en doorontwikkeling van deze regionale infrastructuur voor informatieoverdracht in de zorgketen heeft georganiseerd.

Spreker
Marja Snoeijen, Programmamanager, BUZZ project regio Eindhoven

Personal Health Train
11:45 - 12:30
Esther Bloemen-van Gurp
11:45 - 12:30
Type sessie: Algemeen
Esther Bloemen-van Gurp, Projectleider Personal Health Train, Limburg meet

Personal Health Train
Om te kunnen leren van onze medische gegevens is het toegankelijk maken van deze gegevens essentieel. Aangetoond is dat een zelflerend computersysteem beter in staat is om diagnosen te stellen dan een gekwalificeerde specialist die onder normale tijdsdruk werkt. Hiervoor is echter veel data nodig. Kunnen we medische gevens effectief inzetten zodat we kunnen leren van deze data en hiermee het zorgproces kunnen optimaliseren voor de individuele patiënt, terwijl we toch de controle op de privacy behouden? Als oplossing voor dit probleem moeten we Omdenken”. Als delen het probleem is: deel dan niet. Als de data niet naar de analyse kan, breng dan de analyse naar de data…. Dit vormt het uitgangsprincipe van de Personal Health Train (PHT). Limburg is regionale proeftuin van de PHT. Als onderdeel van het programma Limburg Meet (limeproject.nl) loopt er een implementatie project met als doel regionale uitwisseling van medische gegevens voor burger, zorg, welzijn en onderzoek.

Spreker
Esther Bloemen-van Gurp, Projectleider Personal Health Train, Limburg meet

Keynote "De reisgids van VZVZ"
13:30 - 14:15
Tom de Jong, VZVZ
13:30 - 14:15
Plenaire presentatie
Tom de Jong, Productmanager Standaarden, VZVZ

De reisgids van VZVZ
De elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg is flink in beweging. Het LSP is bekend als hub voor uitwisseling tussen zorgaanbieders, maar daarnaast zijn er ontwikkelingen m.b.t. PGO´s (MedMij), patiënttoestemming (GTS), koppeling met XDS (voor bijv. labgegevens) en allerlei centrale diensten. VZVZ schetst graag aan u hoe ze de integratie van het LSP met het MedMij-netwerk, XDS-regio’s en centrale diensten als GTS en het ZorgAdresBoek (ZAB) voor zich ziet. Daarbij ook aandacht voor de keuze om uit te gaan van gedeeld gebruik van zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) en hun implementatie in CDA en FHIR.

Informatie atlas
14:25 - 15:10
Michael van der Zel
14:25 - 15:10
Type sessie: Algemeen
Michael van der Zel, Informatie-architect, UMCG

Informatie atlas
Navigeren in het zorg informatie landschap. Ik voel me elke keer een ontdekkingsreiziger zonder kaarten. Wat zou het toch mooi zijn als we een atlas hadden of zelfs een navigatiesysteem die me de weg zou wijzen.
In deze sessie ga ik in op een aantal voorbeelden vanuit zorg en wetenschappelijk onderzoek, wat daar nu aan ontbreekt, wat de uitdagingen zijn en hoe ik graag zou willen dat zo'n atlas er uit ziet."

Spreker
Michael van der Zel, Informatie-architect, UMCG

Regionale uitwisseling BGZ data
15:40 - 16:25
Arjen Huizinga, Wietske Huizenga
15:40 - 16:25
Type sessie: Algemeen
Wietske Huizenga, Informatiearchitect, Radboudumc
Arjen Huizinga, Projectleider, Project Regionale Uitwisseling BgZ

Regionale uitwisseling BGZ data
Registratie aan de Bron | Regionale uitwisseling; Wat is de landelijke standaard voor uitwisseling van BGZ data?
In het project regionale uitwisseling willen we dit realiseren, door:
• Het verlagen van de registratielast door hergebruik van zorginformatie uit het primaire proces van JBZ en Radboudumc
• Reduceren van de handmatige verwerking van zorginformatie met als verwacht effect verbeteren van de kwaliteit van deze informatie
• Inrichten digitale en gestructureerde data uitwisseling
• Het ontwikkelen van een generieke aanpak voor het uitwisselen van zorginformatie tussen zorgverleners met verschillende softwarepakketten. BGZ is hier het uitgangspunt
• Het realiseren van een referentie-implementatie, die de basis legt voor brede uitrol

Wil je de ins en outs weten van dit project, kom langs,

Sprekers
Wietske Huizenga, Informatiearchitect, Radboudumc
Arjen Huizinga, Projectleider, Project Regionale Uitwisseling BgZ

Plenaire slotsessie
16:30 - 17:15
Marja van Vliet, Inst. for Positive Health
16:30 - 17:15
Plenaire presentatie
Marja van Vliet, Adviseur en onderzoeker, Institute for Positive Health
Onno Gabel, IHE-Nederland

16:30 - 17:00 - Plenaire lezing door Marja van Vliet, Institute for Positive Health
17:00 - 17:15 - Afsluiting door Onno Gabel, IHE-Nederland

"Waar ligt je kracht?”: Een visie op Positieve Gezondheid
Bij Positieve Gezondheid staan veerkracht en gezondheid centraal in plaats van ziekte en gebrek. Inmiddels krijgt deze visie steeds meer grond aan de voeten in het Nederlandse zorglandschap. In deze lezing wordt Positieve Gezondheid nader belicht. Want wat houdt deze visie nu eigenlijk in en wat betekent het voor de (zorg-)praktijk? En wat is de relatie met de informatie-architectuur?

Marja van Vliet, PhD, is van oorsprong voedings- en bewegingswetenschapper. Tegenwoordig is zij als adviseur en onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Positieve Gezondheid. Haar interesse ligt bij het vinden van nieuwe en passende oplossingen voor de huidige gezondheidszorg, waarbij de waarden van de mens centraal staan. Daarbij heeft zij in de afgelopen zeven jaar nauw samengewerkt met Machteld Huber bij de ontwikkeling van Positieve Gezondheid.

Centrale
Centrale
ZiRA expeditie
10:50 - 11:35
Ben van der Stigchel, Gerda Meijboom, Rolf Ehrencron, Bouke de Boer
10:50 - 11:35
Expertsessie
Ben van der Stigchel, Erasmus MC; Gerda Meijboom, Nictiz; Rolf Ehrencron, AMC/VUmc; Bouke de Boer, OLVG

ZiRA expeditie
Al geruime tijd is de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZIRA) beschikbaar in trial use status. Vandaag lanceren we de ZiRA in final use status. Een referentiearchitectuur bedoeld als hulpmiddel voor vraagstukken tussen organisatie en informatievoorziening van voor en door de Nederlandse ziekenhuizen. De kern van de ZiRA bestaat uit een set van principes, een businessmodel, bedrijfsfunctiemodel, dienstenmodel, procesmodel, informatiemodel en een applicatiefunctiemodel.
De reisbegeleiders van de ZiRA kerngroep nemen u mee op een hallucinerende interactieve trip door de lagen van de ZiRA. U zal als reisgezelschap in staat worden gesteld de reisbegeleiders het vuur aan de schenen te leggen en uw ervaringen, tips en suggesties te delen. Enige bekendheid met de ZiRA is wenselijk anders zal u het al snel verlaten voelen op deze reis. Voorpret en inleven op www.ziraonline.nl

Reisbegeleiders
- Ben van der Stigchel, Enterprise Architect, Erasmus MC
- Gerda Meijboom, Informatie-architect, Nictiz
- Rolf Ehrencron, Informatiearchitect, AMC/VUmc
- Bouke de Boer, Informatiearchitect, OLVG
- Michael van der Zel, Informatiearchitect UMCG
- Koos Folkersma Enterprise Architect Gelre ziekenhuis
- Daniel Woning Informatiearchitect Isala

ZiRA Praktijkcasus
11:45 - 12:30
Frank Ploeg
11:45 - 12:30
Expertsessie
Frank Ploeg, Enterprise Architect, UMCG

ZiRA Praktijkcasus
Het UMCG werkt vanuit de Clinical Governance gedachte. Een van de leidende principes hiervan is het denken in processen. Deze processen zijn beschreven in het algehele overzicht processen UMCG. Dit overzicht is aan verandering en herziening toe. Hiertoe is een project gestart: Het (her-)ontwerpen van het bedrijfsmodel in volle omvang van het UMCG op basis van ZiRA (ziekenhuis referentie architectuur) voor kwaliteitsmanagement en informatiemanagement. Deze presentatie laat de toepassing van architectuur op basis van de ZiRA in de (ziekenhuis-) Enterprise zien en de resultaten van het project tot dan toe en de daarbij behorende resultaten en bevindingen met de ZiRA.

Spreker
Frank Ploeg, Enterprise Architect, UMCG

Ethisch manifest voor de architectuur
14:25 - 15:10
Marlies van Steenbergen
14:25 - 15:10
Type sessie: Algemeen
Marlies van Steenbergen, Principal Consultant Enterprise Architectuur, Sogeti en Lector Digital Smart Services, Hogeschool Utrecht

Ethisch manifest voor de architectuur
Architectuur is niet neutraal. In de architectuur worden keuzes gemaakt die invloed hebben op processen en werkwijzen. En daarmee op het gedrag van organisaties. Architecten spelen bewust of onbewust een rol in het maken van potentieel zeer ingrijpende keuzes. In deze sessie wil ik met u in gesprek gaan over de vraag hoe we verantwoorde architecten kunnen zijn en welke instrumenten we daarbij zouden kunnen inzetten. Hoe zou zo’n ethisch manifest er uit kunnen zien en wat moet het vooral niet zijn? Mijns inziens zeer belangrijke vragen waar we alleen antwoord op krijgen door er met elkaar over te praten.

Spreker
Marlies van Steenbergen, Principal Consultant Enterprise Architectuur, Sogeti en Lector Digital Smart Services, Hogeschool Utrecht

Architectuurcommunity Zorg
15:40 - 16:25
René Hietkamp, Ronald van den Berg, Paul Oude Luttighuis
15:40 - 16:25
Type sessie: Algemeen
René Hietkamp, Ronald van den Berg, Paul Oude Luttighuis

Architectuurcommunity Zorg
Check in bij de Architectuurcommunity Zorg en ga met ons mee op expeditie!
Dit is een reis voor avonturiers, aanpakkers en doeners. Voor mensen met ervaring op het gebied van informatiemanagement en IT-architectuur en een intrinsieke motivatie om de zorg voor burgers en zorgverleners te verbeteren. Ons kompas wijst naar een duurzaam informatiestelsel voor de zorg in heel Nederland.
Je ontmoet experts die samen met het werkveld informatievraagstukken oplossen en sectoroverstijgende onderwerpen aanpakken. De route staat nog niet vast maar zal leiden langs zorgdata, standaardisatie, stelselbrede afspraken, technische haalbaarheid, inzet van nieuwe technologieën, privacy en informatiebeveiliging. Na deze avontuurlijke sessie ben je een ervaring rijker die hopelijk smaakt naar meer! Je kunt je na afloop meteen opgeven als lid van de community zodat je ook na 14 juni op de hoogte blijft en mee kunt doen.
Hou je meer van luieren, in de verte turen en afwachten wat komen gaat, ook prima, maar kies dan voor een andere reis... 😉

De Architectuurcommunity Zorg is één van de vier expert communities van het Informatieberaad Zorg.
Heb je vragen of wil je meer informatie: architectuurcommunityzorg@zinl.nl

Workshopleiders
- René Hietkamp, Enterprise Architect Zorginstituut Nederland
- Ronald van den Berg, Informatie Architect Zorginstituut Nederland
- Paul Oude Luttighuis, Informatie Architect Zorginstituut Nederland

Wachtkamer 1e en 2e Klasse
Wachtkamer 1e en 2e Klasse
IHE referentie architectuur voor BVO
10:50 - 11:35
Hans Mekenkamp, Paul Hoogland
10:50 - 11:35
Type sessie: Algemeen
Paul Hoogland, programmamanager BK2020, Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoek (FSB)
Hans Mekenkamp, partner MedicalPHIT en projectleider FSB

IHE referentie architectuur voor BVO
Het project BK2020 zorgt voor de volledige vervanging van de huidige IT infrastructuur van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. In drie europese aanbestedingen zijn drie leveranciers geselecteerd die hun systemen leveren ter ondersteuning van het proces van uitnodigen en uitvoeren van het bevolkingsonderzoek tot het uitwisselen van gegevens met borgprofessionals in ziekenhuizen en de client zelf. De referentie architectuur is 100% op basis van IHE profielen ontwikkeld. Hier hebben zes internationale leveranciers op gereageerd. In de presentatie delen we ervaringen met het verwerven van IT op basis van IHE en hoe dit doorwerkt gedurende testen en opleveren van de software die volledig interoperabel is.

Sprekers
Paul Hoogland, programmamanager BK2020, Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoek (FSB)
Hans Mekenkamp, partner MedicalPHIT en projectleider FSB

Verpleegkundige beslissingsondersteuning: uit de ivoren toren naar de klinische praktijk
11:45 - 12:30
Aisha Sie, Mirte Tilma
11:45 - 12:30
Type sessie: Expert
Aisha Sie, Informatieanalist, Nictiz
Mirte Tilma, Adviseur Zorginformatica, IKNL

Verpleegkundige beslissingsondersteuning: uit de ivoren toren naar de klinische praktijk
Door V&VN en Nictiz is in samenwerking met IKNL verpleegkundige beslissingsondersteuning ontwikkeld. Enerzijds om onduidelijke richtlijnteksten te vertalen naar concrete aanbevelingen voor verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk, en daarmee de zorg te verbeteren. Anderzijds om voort te bouwen op de standaardisatie van verpleegkundige gegevens volgens zorginformatiebouwstenen (zibs): een concrete toepassing van de abstracte informatiearchitectuur (“de ivoren toren”) naar de klinische en tastbare praktijk. Deze sessie geeft een hands-on demonstratie om zelf te ervaren hoe deze beslissingsondersteuning en dus standaardisatie van zorginformatie in de praktijk bijdraagt aan betere zorg.

Sprekers
Aisha Sie, Informatieanalist, Nictiz
Mirte Tilma, Adviseur Zorginformatica, IKNL

Nieuwe architectuur voor de perinatale registratie
14:25 - 15:10
William Goossen
14:25 - 15:10
Type sessie:
William Goossen, Onderzoeker / Adviseur, Results 4 Care BV

De nieuwe architectuur voor de perinatale registratie
De perinatale registratie (Perined) bestaat sinds 1978 en heeft in de loop der decennia diverse veranderingen doorgemaakt. De belangrijkste veranderingen zijn het overgaan op H L7 v3 berichten in 2008, het toepassen van de informatiestandaard integrale geboortezorg en vanaf 2014 het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe architectuur voor ontvangst, verwerking en presentatie van gegevens over moeder en kind. Er zal kort een schets van de historie en van de huidige Perined architectuur worden gegeven..

Spreker
William Goossen, Onderzoeker / Adviseur, Results 4 Care BV

IOT in de GGZ
15:40 - 16:25
Ludo Arts, Sanja Bankras
15:40 - 16:25
Type sessie: Algemeen
Ludo Arts, ICT Consultant, GGZ Oost Brabant
Sanja Bankras, Security Architect, VKA

IOT in de GGZ
Vanuit een co-creatie door GGZ OB en VKA presenteren wij de visie op succesvolle IOT. Welke innovaties gaan er schuil achter de gehypte term IOT? Wat kunnen deze technologieën bijdragen aan de zorgverlening van een GGZ? Na een uiteenzetting van IOT duiken we de diepte in met een analyse van de randvoorwaarden voor succesvolle toepassingen van IOT. Hierbij behandel wij de belangrijkste vraagstukken, zoals: Hoe kan IOT in lijn met privacy-wetgeving gewaarborgd worden? Welke concrete eisen kun je stellen aan een toepassing om de juiste beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en toekomstbestendigheid te garanderen?

Sprekers
Ludo Arts, ICT Consultant, GGZ Oost Brabant
Sanja Bankras, Security Architect, VKA

Het Strikkershuis
Het Strikkershuis
Ontwikkelingen in de GGZ
10:50 - 11:35
Frank Kuiper, Erwin Poppen
10:50 - 11:35
Type sessie: Expert
Erwin Poppen, Informatiemanager, FPC Dr S. van Mesdag
Frank Kuiper, Projectleider/Consultant Zorg & ICT, GGZ Oost Brabant

Ontwikkelingen in de GGZ
De ontwikkelingen binnen en voor de GGZ gaan snel. Met name standaardisatie lijkt de komende jaren in een stroomversnelling te komen. Deze presentatie richt zich op technische ontwikkelingen en hoe met standaardisatie binnen de GGZ wordt omgegaan, zeker ook in samenhang met de rest van de zorg in Nederland. Maar dat niet alleen. Want wat is hiervan vervolgens de invloed op het applicatielandschap? Moet alles naar de cloud?
Doel van deze presentatie is nadrukkelijk ook om 'het veld' te betrekken en terugkoppeling te krijgen met ideeën en aandachtspunten.

Sprekers
Erwin Poppen, Informatiemanager, FPC Dr S. van Mesdag
Frank Kuiper, Projectleider/Consultant Zorg & ICT, GGZ Oost Brabant

Proeftuin gebruik zibs in de GGZ
11:45 - 12:30
Carinke Buiting, Christine van der Aa
11:45 - 12:30
Workshop
Christine van der Aa, Registratie aan de Bron; Carinke Buiting, NHG

Proeftuin gebruik zorginformatiebouwstenen in de ggz
De zorginformatiebouwstenen van Registratie aan de bron (zibs) zijn in 2016 en 2017 gereviewed en een aantal zijn aangepast voor gebruik in de geestelijke gezondheidszorg. Met implementatie van zibs is in de ggz nog geen ervaring opgedaan. Om die reden wordt een proeftuin uitgevoerd voor de toepassing in de ggz bij Vincent van Gogh en ketenpartners in Venray. Op basis van de richtlijn huisarts-specialist (HASP) wordt verkend wat de zibs in de praktijk kunnen betekenen. In de presentatie worden de achtergronden van de proeftuin, de aanpak en de resultaten toegelicht en conclusies rondom praktische implementatie van zibs in de ggz gedeeld.

Sprekers
Christine van der Aa, consultant, Registratie aan de Bron
Carinke Buiting, consultant, NHG

Track & Trace: toepassingen en standaards
14:25 - 15:10
Jan Boers
14:25 - 15:10
Type sessie:
Jan Boers, Manager I&A, OLVG

Toepassingen en standaards voor Track & Trace
Bij invoering van Track & Trace heeft OLVG veel geleerd over standaarden (en het gebrek daaraan) en het toepassen. Deze kennis en ervaring deelt Jan Boers graag.

Spreker
Jan Boers, Manager I&A, OLVG

IHE UBP
15:40 - 16:25
Erik Zwarter, Gauti Reynisson
15:40 - 16:25
Type sessie: Expert
Erik Zwarter, Informatie manager eHealth, Transmurale Zorg & AIDC, ErasmusMC
Gauti Reynisson

IHE UBP
Deze presentatie geeft inzicht in de manier waarop orthopedische implantaten worden geregistreerd binnen de verschillende processen in een ziekenhuis en hoe detailinformatie over implnataten worden doorgestuurd naar het Landelijk Implantaat Register (LIR) en de kwaliteitsregisters (b.v. LROI). De informatie die wordt opgehaald door middel van de standaardbarcode (UDI) op de implantaten, wordt geregistreerd in een zorginformatie bouwsteen (ZIB) met behulp van het IHE-profiel voor Unieke Barcodeverwerking (UBP). Daardoor kan dezelfde informatie ook geregistreerd in het EPD en in het ERP, waardoor efficiënte logistiek wordt geboden en verspilling wordt voorkomen. Het UBP wordt ook ingezet voor het registreren van medicatie. Dit leidt tot minder toedienfouten. Medeye laat zien hoe zij het UBP inzet voor grotere medicatie-veiligheid. Het hele proces maakt de traceerbaarheid van implantaten en geneesmiddelen tot en met de patiënt mogelijk wat leidt tot een hoge mate van patiëntveiligheid.

Sprekers
Erik Zwarter, Informatie manager eHealth, Transmurale Zorg & AIDC, ErasmusMC
Gauti Reynisson

Donderdag 14 juni 2018