VIRTUEEL PROGRAMMA

Het programma is gereed! Het thema van de 2021 editie is: “Architectuur overbrugt afstand”.

Het congres bestaat uit plenaire en parallelsessies. En het virtuele platform dat wordt gebruikt, biedt leuke mogelijkheden om met elkaar bij te praten.

Ook interesse om een bijdrage te leveren? Of wil je een (commerciële) demonstratie geven? Neem dan contact op met [email protected]

Donderdag 17 juni 2021

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
Lobby
Lobby
Ontvangst
09:00 – 09:30

Wissel
10:00 – 10:15

Wissel
10:45 – 11:00

Lunchpauze
12:05 – 13:00
12:05 – 13:00

Wissel
13:30 – 13:45

Wissel
14:15 – 14:30

Virtuele borrel
15:30 – 16:00

Ruimte 1
Ruimte 1
Plenaire openingsessie
09:30 – 10:00
Patty Heemskerk, Programmamanager PIEZO
Maayke Klinkenberg, Nictiz

09.30 – 09.40: Opening
Onno Gabel, dagvoorzitter, bestuurslid IHE-Nederland

09.40 – 10.00: De brug met Europa
De Europese Commissie heeft in 2018 bepaald dat elke Europese burger recht heeft op goede zorg, ongeacht waar in de EU de burger zich bevindt. Daarvoor is goede informatie nodig, dus zullen gezondheidsgegevens over de grens beschikbaar moeten zijn. Hoe wordt dit gerealiseerd en op welke manier is Nederland hier actief bij betrokken? De uitwisseling van patiëntgegevens is mogelijk gemaakt door de implementatie van de eHealth Digital Services Infrastructure: een geheel van digitale diensten en infrastructuren die wordt ontwikkeld en beheerd door de Europese Unie. Op dit moment wordt deze infrastructuur gebruikt voor 2 use cases: 1. uitwisseling van de patiëntsamenvatting voor gebruik bij ongeplande zorg. 2. uitwisseling van medicatievoorschriften, waardoor een burger zijn medicatie kan verkrijgen in een ander land dan het land waar het recept is uitgeschreven. Er zijn 22 landen die zich hebben gecommitteerd om tussen 2019 en 2023 één of meer use cases te implementeren en Nederland is één van die landen. In deze presentatie wordt ingegaan op de architectuur van de uitwisseling van de patiëntsamenvatting en op welke wijze dit in Nederland geïmplementeerd zal worden.

Sprekers

        Patty Heemskerk, Programmamanager PIEZO

         Maayke Klinkenberg, Sr. e-health adviseur internationaal, Nictiz

A. Gegevensuitwisseling borstkanker
10:15 – 10:45
Lidy Wijers, Alrijne Ziekenhuis
Floor Klijn, IKNL

Implementatie van landelijke eenduidige verslaglegging en gegevensuitwisseling voor borstkanker
Een groot knelpunt in de medische dossiervoering is het overtypen van gegevens die al eerder zijn vastgelegd. Bij een inventarisatie in het Rijnstate ziekenhuis bleek dezelfde gegevens 40 keer overgetypt worden in het zorgproces voor een patiënt met borstkanker. In 2016 is daarom door de zorgverleners die patiënten met borstkanker behandelen en IKNL een pioniersproject gestart om de gegevensuitwisseling, verslaglegging en besluitvorming over de behandeling voor patiënten met borstkanker op landelijk niveau te verbeteren en innoveren. Dit initiatief gebeurt onder regie van de multidisciplinaire werkgroep Standaardisatie Verslaglegging van het NABON (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland). In samenwerking met de landelijke gebruikersgroep Mammacare van Chipsoft is onder andere een landelijke standaard voor het radiologieverslag en het MDO-verslag ontwikkeld, die is geïmplementeerd in de standaard content van Chipsoft en hiermee beschikbaar komt voor 20 ziekenhuizen. Ook in het Amphia ziekenhuis is deze standaard voor het MDO-verslag geïmplementeerd in Epic. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het realiseren van een radiologie- en pathologie-MDO koppeling voor automatische overname van gegevens. Een belangrijke eerste stap was het maken van afspraken over eenheid van taal in de klinische verslaglegging. Een tweede belangrijke stap was de inrichting van de verslaglegging in het EPD volgens deze afspraken. Hierdoor kunnen in de toekomst gegevens eenvoudig hergebruikt kunnen worden in het zorgproces, maar ook bijvoorbeeld voor onderzoek en innovaties zoals beslisondersteuning. In deze presentatie wordt de gevolgde route toegelicht voor het bereiken van dit resultaat middels het bekende vijflagenmodel, de hindernissen (uitdagingen), lessons learned, en de toekomstplannen.

Sprekers

         Lidy Wijers , Radioloog Alrijne Ziekenhuis

         Floor Klijn, Klinisch Informaticus, IKNL


D. Duurzaam door decentraal
11:00 – 11:30
Steven van der Vegt, Stichting Nuts
Jorrit Spee

Waarom een duurzaam informatiestelsel vraagt om een decentrale architectuur
Deze sessie gaat in op het waarom en het hoe van een decentrale architectuur voor gegevensuitwisseling in de zorg. We ontdekken allereerst de grenzen die een centrale architectuur voor gegevensuitwisseling in de zorg heeft op het gebied van schaalbaarheid, betrouwbaarheid en privacy. Vervolgens laten we zien op welke manieren een decentrale architectuur deze grenzen kan slechten. We sluiten af met een concreet voorbeeld van de Nuts community die bouwt aan een open decentrale infrastructuur, gebruik makende van al bestaande standaarden.

Sprekers

         Steven van der Vegt , Stichting Nuts, architect/bestuurslid

         Jorrit Spee , zelfstandig, architect/adviseur/projectleider


Meet & Greet
11:30 – 11:50
Plenaire sessie
Alle sprekers

Meet & Greet the speakers
Heb je vragen voor de sprekers of wil je ze ontmoeten? Gedurende dit tijdslot zijn de sprekers beschikbaar en kun je ze bezoeken in één van de breakout room.

Sponsor Demo Cinx
11:50 – 12:05
Jacco Boon, directeur CINX BV

KANZ, hét platform voor kennisdeling
De zorg betaalbaar en toegankelijk houden door kennisdeling op het gebied van architectuur. Dat is waar het KANZ-platform aan wil bijdragen. Hoe vijftien verschillende zorginstellingen over de hele keten elkaar informeren en inspireren hoor je tijdens deze sessie.

Spreker:

           Jacco Boon, directeur CINX BV

Sponsor Demo VZVZ
12:40 – 12:55
Marcel Settels, Productmanager Infrastructuur
Frank Willems, Manager Ontwerp en Architectuur

VZVZ en de landelijke stelsels
In deze presentatie vertellen Marcel en Frank over VZVZ en de landelijke stelsels, inclusief een visie op AORTA on FHIR.

Sprekers:

         Marcel Settels, Productmanager Infrastructuur, VZVZ

         Frank Willems, Manager Ontwerp en Architectuur, VZVZ

Plenaire presentatie
13:00 – 13:30
Bob van Os, Nictiz
Hielke van Rijn, Ministerie van VWS

13:00: Terugblik op de ochtend en voortuitblik naar de middag
Onno Gabel, dagvoorzitter, bestuurslid IHE-Nederland

13:10: Wet digitale overheid en digitaal machtigen
Tijdens deze sessie wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de wet Digitale Overheid (WDO) en digitaal machtigen. U hoort alles over digitaal inloggen, de verschillende soorten machtigen en de hoge eisen die gesteld worden aan de veiligheid van de gegevens en privacy van de burger/patiënt.

Sprekers

         Bob van Os, Programmamanager eID in de Zorg, Nictiz

        Hielke van Rijn, Senior beleidsmedewerker, Ministerie van VWS

G. Een uniforme dataset in de zorg
13:45 – 14:15
Agnes Beek, Mediq
Yolanda Bokking, Amsterdam UMC

Een uniforme dataset in de zorg
In het kader van traceerbaarheid, beschikbaarheid en de algemene eisen vanuit MDR voor verbeterde en aangescherpte patientveiligheid is meer data / informatie bij de zorginstellingen nodig. Een basis voorwaarde is een uniforme dataset die de rode draad moet vormen voor de uitwisseling van productdata tussen alle partijen in de zorg.

Sprekers

         Agnes Beek, Quality Assurance manager, Mediq

         Yolanda Bokking, Beleidsadviseur, Amsterdam UMC

J. Zorgprofessionals zitten niet
14:30 – 15:00
Wilbert Litjens, De Zorggroep Noord & Midden Limburg
Elise Veltman, Van Reekum Enterprise Architect Diensten

Zorgprofessionals zitten niet
Hoe architectuur kan helpen om werkplekken aan te sluiten op de praktijk van zorgprofessionals in de Care. Verdieping op architectuur patronen, middelen en werkvormen. Een praktijkcasus van een VVT organisatie waarbij de architectuur heeft bijgedragen aan het proces.

Sprekers

         Wilbert Litjens , Portefeuillehouder applicaties, De Zorggroep

         Elise Veltman, Enterprise Architect in de Zorg

Meet & Greet
15:00 – 15:20
Plenaire sessie
Alle sprekers

Meet & Greet the speakers
Heb je vragen voor de sprekers of wil je ze ontmoeten? Gedurende dit tijdslot zijn de sprekers beschikbaar en kun je ze bezoeken in één van de breakout room.

Plenaire afsluiting
15:20 – 16:00
Tijd

15:20 – 15:30 Plenaire afsluiting
15:30 – 16:00 Virtuele borrel
Nog even lekker napraten met de medecongresgangers in een inspirerende, virtuele omgeving!

Ruimte 2
Ruimte 2
C. HartNet: Netwerkzorg Architectuur – Informatie bij de Bron Ontsluiten ipv Sturen
10:15 – 10:45
Michael van der Zel, UMCG

HartNet: Netwerkzorg Architectuur – Informatie bij de bron Ontsluiten ipv Sturen


Sprekers
Michael van der Zel, Enterprise Architect, UMCG

B. Zibs en API
10:15 – 10:45
Ge Klein Wolterink, Registratie aan de bron
Gerda Meijboom, Nictiz

B: Zorginformatie uitwisselen op basis van zibs, wat komt daar bij kijken? Praktische ervaringen en de noodzaak voor generieke afspraken in de vorm van een Zib-compliance Framework en een API strategie voor de zorg in Nederland!
Zorgbreed wordt ingezet in Nederland op de uitwisseling van gegevens op basis van de zibs. Dat zien we o.a. terug in landelijke programma’s als Registratie aan de bron, Medmij, eOverdracht, Medicatieoverdracht, Twiin en de VIPP stimuleringsprogramma’s waaronder VIPP 5. Maar als je er in de praktijk mee aan de slag gaat, komen de nodige knelpunten op. We zien enerzijds dat er veel verschil is in de manier waarop zibs worden geïmplementeerd in de diverse systemen (epd’s). Dat leidt tot gebrek aan (semantische en technische) interoperabiliteit en dus tot beperkte mogelijkheden van hergebruik. Verder is er geen schaalbare, flexibele manier om gegevens uit de systemen te beschikbaar te maken. Voor elke uitwisseling moet dit opnieuw worden gedefinieerd, ontwikkeld en (in software) geïmplementeerd. Dat kost veel tijd, geld en schaarse resources en staat een snelle landelijke en zorgbrede implementatie in de weg. Het is van groot belang om landelijk afspraken over te maken in de vorm van een Zib-compliance Framework en een API strategie. In deze bijdrage leggen we uit wat we daarmee bedoelen, waarom het belangrijk is en hoe we daar invulling aan willen geven.

Sprekers

         Ge Klein Wolterink, Inhoudelijk expert, Registratie aan de bron

         Gerda Meijboom, Informatiearchitect, Nictiz

E. Virtual Ward
11:00 – 11:30
Thiemo Steen, OLVG
Ellen Ophoff, Digitale Zorgoplossingen

Virtual Ward: van ziekenhuis verplaatste zorg naar optimaal samenwerken in de regio
Hoe organiseer je de zorg rond een patiënt vanuit verschillende zorgaanbieders met aandacht voor de informatie-architectuur? De Virtual Ward ontstond in 2018 op initiatief van de Amsterdamse zorgaanbieders Cordaan (VVT) en OLVG (ziekenhuis). In dit programma wordt samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Amsterdamse Huisartsenalliantie gebouwd aan regionale samenwerking. Deze presentatie gaat in op de ontwerpkeuzes, uitdagingen en oplossingen in de stadsbrede samenwerking vanuit OLVG-perspectief. Hoe zien we de glijdende schaal van telebegeleiding naar netwerkzorg? Welke consequenties hebben keuzes op de verschillende lagen van het interoperabiliteitsmodel? Wat hebben we inmiddels bereikt en wat zijn onze verwachtingen voor de toekomst?

Sprekers

         Thiemo Steen, Informatiearchitect, OLVG Amsterdam

         Ellen Ophoff, Klinisch Informaticus, Digitale Zorgoplossingen

Sponsor Demo MedicalPHIT
11:50 – 12:05
Jonne Muilenberg & Piet Hein Zwaal
Marc Sandberg

InteropLAB – brengt de Architectuur tot leven
Architectuur wordt beschreven over meerdere lagen. Van de organisatie laag tot en met de infrastructuur laag en alle lagen die daartussen zitten. Maar hoe beproef je de architectuur en interoperabele werking in de praktijk? In een korte demonstratie wordt de InteropLAB® werkwijze toegelicht met een afsluitende Q&A.

         Jonne Muilenberg

         Piet Hein Zwaal

         Marc Sandberg

H. Wegiz en architectuur
13:45 – 14:15
Eelke Toonstra, Ministerie VWS
Ruud Lucas en Fred Smeele, Nictiz

Stelselbeheer, Wegiz en architectuur
Aan de hand van het concrete voorbeeld van beelduitwisseling (aangewezen als een van de prioritaire gegevensuitwisselingen in het Wegiz-wetgevingstraject) wordt de relatie toegelicht tussen stelselbeheer, Wegiz/NEN en architectuur. Stelselbeheer (het beheren van een stelsel van standaarden) staat beschreven in de (nieuwe) NEN7522 over beheer van standaarden in de zorg en komt o.a. voort uit de behoefte om overkoepelende regievoering in te richten, overkoepelend over individuele standaarden. En binnen het denken van stelselbeheer is een plaats ingeruimd voor ‘Architectuur’ om de samenhang der dingen binnen een stelsel van standaarden te beschrijven. In deze presentatie wordt de relatie gelegd tussen stelselbeheer, Wegiz en architectuur.

Sprekers

         Eelke Toonstra, Projectleider beelduitwisseling, Ministerie VWS

         Ruud Lucas, Projectleider Wegiz, Nictiz

         Fred Smeele, Sr. Adviseur, Nictiz

K. Twiin Afsprakenstelsel
14:30 – 15:00
Ben van der Stigchel, VZVZ

Twiin Afsprakenstelsel, de basisarchitectuur voor een duurzaam informatiestelsel
In deze sessie een update van het Twiin Afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Een generieke architectuur voor databeschikbaarheid. Wat zijn de ontwikkelingen van de uitwisseling van de BgZ via Twiin in het kader van VIPP5 Module 3 Hoe draagt Twiin bij aan het duurzaam informatiestelsel zorg. Hoe gebruiken we de DIZRA hierbij en wat is de relatie met de doelarchitectuur voor de zorg.

Spreker

         Ben van der Stigchel, Bedrijfsarchitect, VZVZ/Twiin

Ruimte 3
Ruimte 3
C. Ontsluiten ipv sturen
10:15 – 10:45
Michael van der Zel, UMCG
Martijn Reijm, MCL

HartNet: Netwerkzorg Architectuur – Informatie bij de Bron Ontsluiten ipv Sturen
Aanpak, architectuur visie en uitwerking voor een regionale informatievoorziening op basis van ontsluiten en registratie aan de bron in plaats van versturen van informatie. De uitwerking bevat de samenwerking in de regio op alle lagen van de architectuur en een set bouwblokken die we onder andere middels clinical connectathons detaileren tot requirements en toewerken naar de realisatie van een concrete Netwerkzorg Viewer.

Sprekers

             Martijn Reijm , Klinisch Informaticus, Medisch Centrum Leeuwarden

         Michael van der Zel , Enterprise Architect, UMCG

F. KI en Informatiearchitectuur
11:00 – 11:30
Peter van Ooijen

Kunstmatige Intelligentie en het belang van de Informatiearchitectuur
In het proces van ontwikkelen en uitrollen van kunstmatige intelligentie toepassingen in de zorg zijn nog wel een aantal uitdagingen te benoemen. Buiten de vaak genoemde uitdagingen met betrekking tot het model zelf en het vertrouwen in het model van de gebruiker, zijn ook andere aspecten van groot belang om kunstmatige intelligentie succesvol in te kunnen zetten. In deze presentatie zullen we kijken naar de proces stappen van ontwikkeling naar uitrol van kunstmatige intelligentie in de zorg waarbij we met name zullen kijken naar de rol hierbij van zaken als datastandaardisatie en informatiearchitectuur.

Spreker

      

      Dr.ir. Peter van Ooijen, Wetenschappelijk onderzoeker Radiotherapie en Coordinator
      Machine Learning Lab van het Data Science Center in Health, UMCG

I. Digitale Zorg Achterhoek
13:45 – 14:15
Barry Teunissen, Slingeland Ziekenhuis
Rob Malschaert, Malschaert Advies

Doelarchitectuur Digitale Zorg Achterhoek
De regio Achterhoek wordt gekenmerkt door aan een bovengemiddeld sterke vergrijzing waarin een steeds groter percentage inwoners boven de 70 jaar is. Hierbij zien we een groei van chronische aandoening veroorzaakt door leefstijl, een afname van informele hulp en ‘noaberschap’ maar ook een afname van het aantal zorgmedewerkers. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, en sterker nog, van de regio Achterhoek ‘De gezondste regio van Nederland’ te maken is veel nodig.

Het zorglandschap moet op de schop. Van nazorg wordt het accent verschoven naar veel meer inzetten op preventie en proactieve zorg; op alle niveaus. Om dit te bereiken dient maximaal gebruik gemaakt te worden van technologische mogelijkheden en digitalisering waardoor zelfregie en zelfmanagement toenemen. Niet alle opgaven in regio vragen om digitale oplossingen, maar dat technologie en digitalisering een belangrijk onderdeel van de oplossing zijn is inmiddels wel duidelijk.

Om dit te realiseren is het niet een simpele kwestie van losse innovaties en oplossingen stapelen in de hoop dat de zelfregie toeneemt en de regio als vanzelf gezonder wordt. Het is zaak om holistisch te kijken naar hoe al deze oplossingen bijdragen aan ‘De gezondste regio van Nederland’. Hiertoe is een Doelarchitectuur Digitale Zorg in de Achterhoek uitgewerkt. In deze presentatie wordt uiteengezet hoe deze doelarchitectuur tot stand is gekomen, en hoe deze eruit is komen zien.

Sprekers
Barry Teunissen, Informatiearchitect, Slingeland Ziekenhuis

         Rob Malschaert, Enterprise Architect, Malschaert Advies

L. Nationale Terminologieserver
14:30 – 15:00
Sander Mertens, Nictiz
Feikje Hielkema-Raadsveld, Nictiz

Nationale Terminologieserver
Het gebruik van terminologie in de zorg is een significante horde voor veel leveranciers. Zorginformatie die middels standaarden wordt uitgewisseld kan gecodeerd zijn met een van de tientallen codestelsels die in Nederland in gebruik zijn. Denk hierbij aan grote stelsels zoals LOINC en SNOMED, maar ook een simpele tabel met mogelijke nationaliteiten. Deze codestelsels beheren en up-to-date houden is een uitdaging waar de Nationale Terminologieserver bij kan helpen. Middels deze FHIR R4 Terminology Server komt standaardterminologie in een gemeenschappelijk formaat binnen handbereik.

Sprekers

             Sander Mertens , Medisch Terminoloog, Nictiz

                Feikje Hielkema-Raadsveld , Expert Medisch Terminoloog, Nictiz

Donderdag 17 juni 2021