Programma 26 juni 2014

"Architectuur: een open boek?!" 


- Individuele presentaties kunt u downloaden door op de blauwe titel van de lezing te klikken.

- Het fotoverslag staat op Flickr; foto's zijn gemaakt door Ronny Bourgonje.

-
Het congresverslag is gema
akt door Marita Smit.

 

 

 

Programma 26 juni 2014

 

09:00–09:30

Ontvangst met koffie en thee

Openingssessie

09:30–09:45

Opening door de dagvoorzitter Nicky Hekster
Technical Leader Healthcare & Lifesciences, IBM Benelux

09:45–10:30

Plenaire lezing 1
Is een pak melk beter traceerbaar dan een kunstknie?
Justin Bitter,
Manager Bedrijfsvoering VE OK/CSA/PPO, Ziekenhuis Bernhoven

10:30–10:45     

Pauze

Parallelsessies

10:45–11:35

Themasessies A t/m D, ronde 1

 

A
Veranderingen in de langdurige zorg: een architectuurs-perspectief
Marc Lankhorst,
Lead Architect,
Zorginstituut Nederland

B
Process Mining in Ziekenhuizen


Ronny Mans,
PostDoc onderzoeker,
TU Eindhoven

C
eOverdracht en Generieke overdrachtsgegevens

Erna Vreeke,
adviseur eCare,
Nictiz en V&VN

Irene van Duijvendijk,
Adviseur Zorg ICT & Innovatie,
Nictiz

D
(inter)nationale samenwerkingen op het gebied van Biobank data
Linda Mook,
Sr Project leader,
UMC Groningen

Chao Pang,
UMC Groningen

11:40–12:30

Themasessie A t/m D, ronde 2

12:30–13:30

Lunchpauze

13:30–14:15

Plenaire lezing 2

THeCS: Trusted Healthcare Systems

Robert Stegwee
Principal Consultant Healthcare Transformation, Capgemini Consulting

Parallelsessies

14:15–15:05

Themasessie E t/m H, ronde 1

 

E
Effectieve architectuur in een ziekenhuis: een pragmatsiche aanpak

Gert Florijn,
principal adviseur bij M&I/Partners

Henk ten Dolle
Enterprise Architect, 
St Antonius Ziekenhuis

F
Architectuur: één druk op de knop?
Praktijkcase informatiearchitectuur Isala klinieken

Daniël Woning,
Informatiearchitect,
Isala

G
Architectuur in GGZ en Referentie-domeinenmodel GGZ


Jaap Schrieke,
Sr beleidsadviseur,
GGZ Nederland

Erwin Poppen,
Adviseur Informatisering,
GGZ Drenthe

Frank Kuiper, Projectmanager Zorg en ICT,
GGZ Oost Brabant

H
TraIT
Jeroen A.M. Beliën,
UHD VUmc en
CTO CTMM-TraIT

15:05–15:30

Pauze

15:30–16:20

Themasessie E t/m H, ronde 2

16:25–17:00

Plenaire slotsessie met ludieke afsluiting door Michiel Peereboom

17:00–18:00

Netwerkborrel


 

 

Programma 26 juni 2014

"Architectuur: een open boek?!" 


- Individuele presentaties kunt u downloaden door op de blauwe titel van de lezing te klikken.

- Het fotoverslag staat op Flickr; foto's zijn gemaakt door Ronny Bourgonje.

-
Het congresverslag is gema
akt door Marita Smit.

 

 

 

Programma 26 juni 2014

 

09:00–09:30

Ontvangst met koffie en thee

Openingssessie

09:30–09:45

Opening door de dagvoorzitter Nicky Hekster
Technical Leader Healthcare & Lifesciences, IBM Benelux

09:45–10:30

Plenaire lezing 1
Is een pak melk beter traceerbaar dan een kunstknie?
Justin Bitter,
Manager Bedrijfsvoering VE OK/CSA/PPO, Ziekenhuis Bernhoven

10:30–10:45     

Pauze

Parallelsessies

10:45–11:35

Themasessies A t/m D, ronde 1

 

A
Veranderingen in de langdurige zorg: een architectuurs-perspectief
Marc Lankhorst,
Lead Architect,
Zorginstituut Nederland

B
Process Mining in Ziekenhuizen


Ronny Mans,
PostDoc onderzoeker,
TU Eindhoven

C
eOverdracht en Generieke overdrachtsgegevens

Erna Vreeke,
adviseur eCare,
Nictiz en V&VN

Irene van Duijvendijk,
Adviseur Zorg ICT & Innovatie,
Nictiz

D
(inter)nationale samenwerkingen op het gebied van Biobank data
Linda Mook,
Sr Project leader,
UMC Groningen

Chao Pang,
UMC Groningen

11:40–12:30

Themasessie A t/m D, ronde 2

12:30–13:30

Lunchpauze

13:30–14:15

Plenaire lezing 2

THeCS: Trusted Healthcare Systems

Robert Stegwee
Principal Consultant Healthcare Transformation, Capgemini Consulting

Parallelsessies

14:15–15:05

Themasessie E t/m H, ronde 1

 

E
Effectieve architectuur in een ziekenhuis: een pragmatsiche aanpak

Gert Florijn,
principal adviseur bij M&I/Partners

Henk ten Dolle
Enterprise Architect, 
St Antonius Ziekenhuis

F
Architectuur: één druk op de knop?
Praktijkcase informatiearchitectuur Isala klinieken

Daniël Woning,
Informatiearchitect,
Isala

G
Architectuur in GGZ en Referentie-domeinenmodel GGZ


Jaap Schrieke,
Sr beleidsadviseur,
GGZ Nederland

Erwin Poppen,
Adviseur Informatisering,
GGZ Drenthe

Frank Kuiper, Projectmanager Zorg en ICT,
GGZ Oost Brabant

H
TraIT
Jeroen A.M. Beliën,
UHD VUmc en
CTO CTMM-TraIT

15:05–15:30

Pauze

15:30–16:20

Themasessie E t/m H, ronde 2

16:25–17:00

Plenaire slotsessie met ludieke afsluiting door Michiel Peereboom

17:00–18:00

Netwerkborrel

Achtergrondinformatie

 

Keynote lezingen 2014

 

Is een pak melk beter traceerbaar dan een kunstknie?
Justin Bitter, Manager Bedrijfsvoering VE OK/CSA/PPO, Ziekenhuis Bernhoven

De kosten, performance en kwaliteit van Nederlandse ziekenhuizen staan tegenwoordig vol in de belangstelling.
Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten voor zorg blijven toenemen en is de kans groot dat deze op termijn onbetaalbaar gaat worden.
De afgelopen jaren is de bewustwording en behoefte aan standaardisatie en ketenintegratie binnen ziekenhuizen zichtbaar toegenomen.
In de eerste plaats om de patiëntveiligheid verder te verhogen. In de tweede plaats is efficiencyverbetering noodzakelijk om verspilling en hoge voorraden tegen te gaan. Hoog tijd dus voor verdere verbetering van processen en kwaliteit…

THeCS: Trusted Healthcare Systems
Robert Stegwee, Principal Consultant Healthcare Transformation, Capgemini Consulting

Trusted Health Care Systems (THeCS) is de naam van één van de projecten binnen COMMIT, een publiek-private samenwerking van kennisinstellingen en industriepartners in toegepast onderzoek naar de nieuwste ontwikkelingen in de ICT.
Binnen het THeCS project wordt gekeken wat er nodig is om patiënten en zorgverleners voldoende vertrouwen te geven om veilig en goed met eHealth toepassingen te kunnen en willen werken. Hierbij staan zowel de eHealth toepassingen in het directe zorgproces tussen zorgverlener en patiënt als de meer sociale toepassingen van patiënten (en hun zorgverleners) onderling in de aandacht.
Tijdens deze lezing zal Robert ingaan op de eerste resultaten van de onderzoeksstromen binnen THeCS.

 

 

Parallel sessies 2014

 

A - Veranderingen in de langdurige zorg: een architectuurperspectief
Marc Lankhorst, Service Line Manager Enterprise Architecture, BiZZdesign en lead architect,Zorginstituut Nederland

In de langdurige zorg in Nederland zijn grote veranderingen op til. Zo wordt de nieuwe Wet Langdurige Zorg ingevoerd en verschuiven verschillende taken naar gemeenten in het kader van de Wmo. Deze veranderingen zijn mede aanleiding om de informatiearchitectuur in de langdurige zorg nader onder de loep te nemen. Doelen hierbij zijn kostenbesparing, verlaging van administratieve lasten en vergroten van de transparantie in de zorg.In het huidige 'estafettesysteem' geven betrokken organisaties, zoals zorgaanbieders, zorgkantoren, verzekeraars, en administratieve partijen als CIZ en CAK informatie van partij naar partij aan elkaar door. Dat leidt tot veel administratieve lasten en geeft risico's voor de gegevenskwaliteit. In de nieuwe domeinarchitectuur voor de AWBZ (AIDA) wordt een toekomstvisie neergezet waarin dit 'push' model wordt vervangen door een 'pull' model: belangrijke soorten informatie worden ontsloten via knooppunten, domein- en sectorregistraties, net zoals dat overheidsbreed met de basisregistraties gebeurt. Tegelijkertijd moet echter op het moment van invoering van de nieuwe wetgeving de informatieuitwisseling in de sector hiervoor klaar zijn. Wachten op de realisatie van zo'n lange-termijn visie is geen optie en voortbouwen op de huidige basis is dan ook noodzakelijk. In zijn presentatie zal Marc Lankhorst (vanuit BiZZdesign als lead architect bij Zorginstituut Nederland actief) deze toekomstvisie nader uiteenzetten. Hij zal beschrijven welke stappen voorzien zijn om enerzijds die visie te realiseren en anderzijds op korte termijn de voorziene veranderingen.

  B - Process Mining in Ziekenhuizen
Ronny Mans, PostDoc onderzoeker, Technische Universiteit Eindhoven

ICT systemen binnen een ziekenhuis bevatten een schat aan informatie omtrent de procestaken die uitgevoerd worden. Process mining gebruikt deze informatie om zorgprocessen in kaart te brengen.
In deze presentatie gaan we in op de techniek process mining en hoe deze van waarde is voor de zorg. 


C - eOverdracht en Generieke overdrachtsgegevens
Erna Vreeke, adviseur eCare, Nictiz en V&VN
Irene van Duijvendijk, Adviseur Zorg ICT & Innovatie,
Nictiz

Betere informatie-uitwisseling tussen verpleegkundigen en verzorgenden is van groot belang, om daartoe te komen hebben V&VN en Nictiz een landelijke standaard voor de verpleegkundige overdracht opgesteld. Momenteel wordt deze informatiestandaard geïmplementeerd in het veld. Tijdens de presentatie zal worden ingegaan op de ontwikkeling en implementatie ervan. Tevens wordt ingegaan op het project ‘Generieke overdrachtsgegevens’ van de NFU, een project waarin men tot een landelijk gedefinieerde, generieke set gegevens wil komen die bij de overdracht van een patiënt in een ziekenhuisomgeving (elektronisch) uitgewisseld kunnen worden. Deze, nu nog medische bouwstenen, worden aangevuld met verpleegkundige bouwstenen. Gebaseerd op de informatiestandaard eOverdracht.

D - (inter)nationale samenwerkingen op het gebied van Biobank data
Linda Mook, Sr Project leader, UMC Groningen
Morris Swertz, Head Genomics Coordination Center, UMC Groningen

Bij biobanken wordt biologisch materiaal van vrijwilligers en patiënten na toestemming verzameld voor  wetenschappelijk onderzoek.  Er is hier in toenemende mate behoefte aan samenwerking op het gebied van standaarden, gemeenschappelijke infrastructuur en tooling. Zowel in nationale- als international projecten wordt vanuit diverse onderzoeksgelden gewerkt aan onder andere harmonisatie van onderzoeksgegevens, verrijking van bestaande onderzoekscohorten, informatiemodellen, catalogi en tools voor onderzoekers. Deze sessie beschrijft waarom deze samenwerking zo belangrijk is voor wetenschappers en hun onderzoek en een inkijk bij een aantal (inter)nationale research infrastructuur projecten.

 

E - Effectieve architectuur in een ziekenhuis: een pragmatsiche aanpak
Gert Florijn, principal adviseur bij M&I/Partners
Henk ten Dolle, Enterprise Architect, St Antonius Ziekenhuis

In deze sessie wordt een pragmatische aanpak voor de inrichting  van een effectieve architectuurfunctie in een (topklinisch) ziekenhuis besproken. Daarbij gaan we in op de (vak-)inhoudelijke  kant – waaronder het creëren van overzicht en inzicht in de bestaande situatie en het verkennen van een gedragen toekomstvisie. We gaan vooral ook in op de organisatorische inbedding, het praktisch vormgeven van werken met/onder architectuur en de rol van de architect.  We geven diverse voorbeelden vanuit de dagelijkse praktijk en bespreken de lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd.

  F - Architectuur: één druk op de knop?
(Praktijkcase informatiearchitectuur Isala klinieken)
Daniël Woning, Informatiearchitect, Isala

Om ergens te kunnen komen, moet je weten waar je bent!
Hoeveel moeite moet u als architect doen om de huidige situatie boven tafel te krijgen? En wat is jouw rol in het vastleggen van het huidige landschap?
In deze sessie wordt een praktisch voorbeeld gegeven van hoe het Zwolse ziekenhuis ‘Isala’ architectuur inzet, in combinatie met een semantische wiki, om het huidige landschap te beschrijven.
U ziet o.a. een uitgebreide demo, met en passant een uitbreiding op het RDZ, praktische voorbeelden voor een ZIS/EPD selectietraject en meer …

G - Architectuur in GGZ en Referentie-domeinenmodel GGZ
Jaap Schrieke, Sr beleidsadviseur, GGZ Nederland
Erwin Poppen, Adviseur Informatisering, GGZ Drenthe
Frank Kuiper, Projectmanager Zorg en ICT, GGZ Oost Brabant

Met het realiseren van de eerste versie van een referentiedomeinenmodel is de basis gelegd voor het werken met een standaard architectuur binnen de sector GGZ.
In deze sessie zullen drie sprekers kort stilstaan bij enerzijds de achtergronden, beweegredenen en bredere context van dit initiatief en daarnaast bij de praktische toepassing van het referentiedomeinenmodel binnen GGZ instellingen.

  H - TraIT
Jeroen A.M. Beliën, UHD VUmc en CTO CTMM-TraIT

Klinisch onderzoek levert grote hoeveelheden data op, verkregen vanuit verschillende domeinen (klinisch, lichaamsmaterialen, beelden en signalen, en experimenteel vaak "omics") en vaak afkomstig uit diverse onderzoekscentra.
Om naast orde te scheppen in deze informatie ook waardevolle informatie te kunnen verkrijgen is er behoefte aan standaarden en interoperabiliteit van IT-(onderzoeks)systemen. Dit wordt thans gerealiseerd via een aantal nationale en internationale (samenwerkings)projecten, waaronder CTMM-TraIT.
Informatiearchitectuur in de zorg versus onderzoek: een open boek?