Individuele presentaties kunt u downloaden door op de blauwe titel van de lezing of naam van spreker te klikken.
 

 


Programma 18 juni 2015

Architectuur: geen illusie!

09:00 - 09:30 Ontvangst en registratie
09:30 - 09:45 Opening door dagvoorzitter Tie Tjee,
Leveranciersvoorzitter IHE Nederland
09:45 - 10: 45 Plenaire presentaties

The hitchhikers guide to the information galaxy (of cure & care)
Herko Coomans, Jasper van Lieshout, ministerie van VWS
Organisaties in de zorg werken samen aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Alle organisaties zijn vertegenwoordigd in het Informatieberaad, waar de bestuurders sturen op samenhang in de informatievoorziening. Maar hoe pak je zo iets complex aan, zonder dat het te groot en onhandelbaar wordt? Op welke samenhang wordt gestuurd, met welke middelen? Wat is de rol van architecten hierin?

Het landelijk implantatenregister
Chris van der Togt, Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
De afgelopen jaren hebben enkele incidenten (onder andere met de zogenaamde PIP-borstimplantaten) plaatsgevonden die duidelijk maken dat voor implantaten nieuwe maatregelen nodig zijn om de patiëntveiligheid te waarborgen. Ten behoeve van de traceerbaarheid van implantaten werd door VWS een Landelijk Implantatenregister opgezet. De basis daarvan wordt gevormd door de registers van de wetenschappelijke verenigingen die reeds registreerden. De Landelijke Registratie van Orthopedisch Implantaten (de LROI, in 2007 gestart) is er daar één van. Alle ziekenhuizen in Nederland participeren in de LROI; 96% van de geplaatste heup- en knieprothesen worden geregistreerd. Het register bestaat uit bijna 400.000 implantaten.Wat kun je met zo een register, waarom is dit belangrijk? Hoe kunnen we het (nog) makkelijker en waardevoller maken?

10:45 - 11:10 Pauze
11:10 - 11:55 Themasessies A t/m D - ronde 1
 

A
Regionale en interregionale uitwisseling

Wim Hodes,
St. Gerrit

Vincent van Pelt,
Nictiz

B
Pathologie 3.0, inclusief landelijke uitwisseling!

Hans Mekenkamp en
André Huisman, MedicalPHIT en projectleiding
Landelijk netwerk NVVP

C
OncoGuide: Inzichtelijke richtlijnen met behulp van decision support tools

Xander Verbeek,
IKNL

D
Kantamessenger:
veilig communiceren in de zorg

Geert Lycklama a Nijeholt,
radioloog MCH

Bart van den Bogaard,
Topicus

11:55 - 12:00 Zaalwissel
12:00 - 12:45 Themasessies A t/m D - ronde 2
12:45 - 13:30 Lunchpauze
13:30 - 14:10 Plenaire presentatie

The One Data Model to Rule them All
Ewout Kramer, Furore
In de afgelopen jaren hebben we een bonte collectie modelleermethoden en standaarden zien ontstaan die ons in staat stellen medische gegevens wereldwijd met elkaar af te stemmen. Het doel: universeel uitwisselbare gegevens die herbruikbaar zijn voor zorg, onderzoek en procesverbetering.
Wie zijn de spelers in dit veld? Hoe versterken ze elkaar en leiden ze ons tot het Walhalla van de gegevensstandaardisatie?
Of eindigen we met een nieuwe toren van Babel?


14:10 - 14:15 Zaalwissel
14:15 - 15:00 Themasessies E t/m H - ronde 1
 

E
Grensoverschrijdende informatie-
uitwisseling

Merik Seven,
Nictiz

Robert Stegwee,
HL7 Nederland,
CEN/TC 251 Health Informatics

F
Hoe past VNA in een nieuwe visie van data-opslag in het AMC?

Hans van den Berg,
AMC

Udo Brok,
E-Storage

G
Patiëntenportalen en PGD's

Hugo te Kaat,
VGZ

Vincent van Pelt, Nictiz

H
Bouwsteen- ontwikkeling Registratie aan de Bron

Ernst de Bel,
Radboudumc

Michael van der Zel, UMCG

Sjaak Gondelach,
UMC Utrecht

15:00 - 15:30 Pauze
15:30 - 16:15 Themasessies E t/m H - ronde 2
16:15 - 16:45 Plenaire afsluiting
16:45 - 18:00 Netwerkborrel

Plenaire Lezingen

The hitchhikers guide to the information galaxy (of cure & care)
Herko Coomans, Projectleider Regiebureau Informatievoorziening, Ministerie van VWS
Jasper van Lieshout, Enterprise Architect, Ministerie van VWS

Organisaties in de zorg werken samen aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg.
Alle organisaties zijn vertegenwoordigd in het Informatieberaad, waar de bestuurders sturen op samenhang in de informatievoorziening.
Maar hoe pak je zo iets complex aan, zonder dat het te groot en onhandelbaar wordt?
Op welke samenhang wordt gestuurd, met welke middelen? Wat is de rol van architecten hierin?
 

Het landelijk implantatenregister
Chris van der Togt, Directeur, Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)

De afgelopen jaren hebben enkele incidenten (onder andere met de zogenaamde PIP-borstimplantaten) plaatsgevonden die duidelijk maken dat voor implantaten nieuwe maatregelen nodig zijn om de patiëntveiligheid te waarborgen.
Ten behoeve van de traceerbaarheid van implantaten werd door VWS een Landelijk Implantatenregister opgezet. De basis daarvan wordt gevormd door de registers van de wetenschappelijke verenigingen die reeds registreerden.
De Landelijke Registratie van Orthopedisch Implantaten (de LROI, in 2007 gestart) is er daar één van.
Alle ziekenhuizen in Nederland participeren in de LROI; 96% van de geplaatste heup- en knieprothesen worden geregistreerd. Het register bestaat uit bijna 400.000 implantaten.
Wat kun je met zo een register, waarom is dit belangrijk? Hoe kunnen we het (nog) makkelijker en waardevoller maken?

The One Data Model to Rule them All
Ewout Kramer, Informatiearchitect, Furore en lid HL7 FHIR Core Team

In de afgelopen jaren hebben we een bonte collectie modelleermethoden en standaarden zien ontstaan die ons in staat stellen medische gegevens wereldwijd met elkaar af te stemmen. Het doel: universeel uitwisselbare gegevens die herbruikbaar zijn voor zorg, onderzoek en procesverbetering.
Wie zijn de spelers in dit veld? Hoe versterken ze elkaar en leiden ze ons tot het Walhalla van de gegevensstandaardisatie?
Of eindigen we met een nieuwe toren van Babel?

Themasessies

A | Regionale en interregionale uitwisseling
Wim Hodes, directeur-bestuurder, Stichting GERRIT
Vincent van Pelt, senior adviseur, Nictiz

In Noord-Nederland wordt met succes een compleet XDS-netwerk uitgerold.
Nu gaat het nog om onderlinge uitwisseling van ziekenhuisinformatie, maar de ambities gaan verder. Voor alle aangeslotenen moet er een infrastructuur ontstaan waarmee elk gewenst ketenzorgproces kan worden ondersteund.
Dat mag niet stoppen bij de regiogrens. Samenwerking met andere regio's en landelijke partijen is nodig, waarbij op alle niveaus - van beleid tot techniek - afstemming moet gaan plaatsvinden.
Wim Hodes gaat in op het waarom, Vincent van Pelt op het hoe en wat.

 

 

 

B | Pathologie 3.0, inclusief landelijke uitwisseling!

Hans Mekenkamp, partner MedicalPHIT
André Huisman, senior consultant MedicalPHIT, projectleiding landelijk netwerk pathologie NVVP

Ondanks de toenemende ICT ondersteuning gebruiken pathologen nog vrijwel allemaal de microscoop om preparaten te diagnosticeren.
Er is nu een enorme stroomversnelling gaande van de digitalisering van zowel primaire diagnostiek als het delen van digitale coupes.
De presentatie geeft een overzicht van de lokale en nationale architectuur, het gebruik van standaarden en ondersteuning van diverse use cases zoals 2nd opinion, panels, MDO.
Er zijn veel parallellen met de digitalisering van de radiologie.

 

C | Van papier terug naar de boom – computer ondersteunde implementatie en evaluatie oncologische richtlijnen
Xander Verbeek, coördinator klinische informatica, IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg.
IKNL speelt een centrale rol in de totstandkoming en het beheer van de Nederlandse Kanker registratie (NKR) en richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg.
Binnen het zorg ICT innovatieprogramma van IKNL zijn vigerende richtlijnen omgezet naar computer interpreteerbare beslisbomen en onderliggende informatiestandaard. 
De beslisbomen en informatiestandaard vormen de basis voor een centrale IKNL kennisserver, Oncoguide. 
Oncoguide biedt beslissingsondersteuning op basis van beslisbomen in interactieve vorm voor het multidisciplinaire team en 'shared decision making' met de patiënt.
OncolinQ (linking information sources for Quality) voorziet in continue monitoring van het gebruik van richtlijnen door koppeling van de kennisserver met de NKR en het EPD (pilot ziekenhuizen).
Oncoguide en OncolinQ resulteert in transparantere besluitvorming en een gesloten kwaliteitscyclus.

D | Kantamessenger: veilig communiceren in de zorg
Geert Lycklama à Nijeholt, radioloog, MC haaglanden, Den Haag
Bart van den Bogaard, productontwikkelaar, Topicus Zorg

Meer en meer artsen maken gebruik van mobiele devices om met elkaar te communiceren, zoals een mobiele telefoon met WhatsApp.
Met name in de dienst is dit zeer nuttig gebleken, en kan het telefonisch contact aanvullen of vervangen.
Echter, doordat dit geen ‘secure messenging’ is, kunnen geen gegevens verstuurd worden die naar de patient te herleiden zijn.
Er is dus behoefte aan een voor artsen ontwikkelde secure messenger waarmee ook patient info tussen artsen kan worden verstuurd.

E | Grensoverschrijdende informatie-uitwisseling

Merik Seven, Senior Projectmanager, Nictiz
Robert Stegwee, Principal Consultant Healthcare Transformation, Capgemini Consulting; Voorzitter CEN/TC 251 Health Informatics, Voorzitter HL7 Nederland

Met de introductie van de EU richtlijn voor de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg is de basis gelegd voor een structurele uitwisseling van gezondheidsinformatie over de grenzen van landen heen.
In deze sessie bespreken we de architectuur van deze informatie-uitwisseling. Daarnaast gaan we in op de standaarden die hierbij worden gebruikt en
hoe wordt omgegaan met de transformatie van berichten tussen de verschillende standaarden en terminologiestelsels.

F | Hoe past VNA in een nieuwe visie van data-opslag in het AMC?
Hans van den Berg, Lead Architect, AMC
Udo Brok, Enterprise Storage Architect, E-Storage

Dataopslag groeit explosief, vooral in de zorg.
Hoe zorg je er nou voor dat je inspeelt op de dataopslag behoefte van de klant, dat je een visie voor dataopslag creëert waar je jaren mee vooruit kunt en dat je niet wordt geleefd door de datagroei?
Hoe zorg je ervoor dat je geen ad-hoc beslissingen neemt die alleen op korte termijn succesvol lijken? Passen nieuwe ontwikkelingen als VNA en Cloud storage in dit plaatje?
Kortom welke dataopslag architectuur past bij de zorg van de toekomst? Dat zijn de vragen die het AMC zich gesteld heeft.

G | Patiëntenportalen en PGD's

Hugo te Kaat, Senior ICT architect, Technologie, Beleid en Architectuur, Coöperatie VGZ UA
Vincent van Pelt, senior adviseur, Nictiz

Er verschijnen steeds meer verschillende devices, apps, portalen en platforms die zich richten op de patiënt.
Hoe verhouden deze zich tot elkaar, en waar gaat het naartoe?
Vincent van Pelt (Nictiz) en Hugo te Kaat (VGZ) bespreken de verschillende oplossingen én presenteren een voorstel waarin voor al deze oplossingen plaats is.

 

H | Bouwsteenontwikkeling Registratie aan de Bron

Het NFU programma ‘Registratie aan de Bron’ streeft naar een gestandaardiseerde en uniforme klinische documentatie met als doel gegevens eenmalig vast te leggen en daarna voor meer doelen te kunnen (her)gebruiken.
Deze bijdrage gaat nader in op deze gedachte en wat er nodig is op om dat doel te bereiken.
Enkele van de projecten en lopende activiteiten binnen het programma worden kort toegelicht.

Sjaak Gondelach, Informatiearchitect, UMC Utrecht

Standaardisatie : niet alleen voor de uitwisseling in zorgketens, maar ook voor rapportages en onderzoek.
De implementatie van de bouwstenen in het EPD systeem : technische en organisatorische hobbels.
De aanpak van registratie aan de bron in ons nieuwe EPD; kansen voor samenwerking.

Ernst de Bel, Informatie architect, Informatie Management, Strategie en Beleid, Radboudumc

Hoe heeft het UMCG de DCM's gebruikt in het EPD programma voor het Dossier Ontwerp en bij Informatievoorziening.
Wat zijn de uitdagingen bij implementatie?
Een korte blik in de Fabrieken die voor implementatie nodig zijn.

Michael van der Zel, Informatie Architect, UMCG